Cung cấp thiết bị và xây lắp hệ thống cấp nước cho khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định
08/01/2016, 16:01

Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước Bình Định

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

Giá trị hợp đồng: 33,233 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2006 - 2007

TIN LIÊN QUAN