Chính sách chất lượng
30/12/2015, 09:01

Nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Năm 2012 mục tiêu chất lượng của VINACONEX3 là: Lập ra các kế hoạch cụ thể, xác định rõ các công việc, các nguồn lực cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, đảm bảo sự đồng bộ của toàn hệ thống ngay cả khi có bất kỳ sự thay đổi nào, nhằm thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 627 tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 532 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 53 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 431 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân người/tháng:triệu đồng

- Không có công trình vi phạm quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước

- Ổn định và nâng cao chất lượng thi công và công tác quản lý chất lượng tại các công trình do VINACONEX3 đảm nhận, từng bước củng cố, nâng cao vị thế của VINACONEX3 trên thị trường xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản tiến tới mở rộng, chiếm lĩnh các thị trường mới.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.