Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III năm 2015
08/01/2016, 15:33

VINACONEX3 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III năm 2015

Bao gồm:

1. Bảng cân đôi kế toán

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Download bản Báo cáo

TIN LIÊN QUAN