Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy III năm 2015
08/01/2016, 15:33

VINACONEX3 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy III năm 2015

Bao gồm:

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.Bảng cần đối kế toán

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Download bản Báo cáo tài chính

TIN LIÊN QUAN